Autorska prava; 2019. Sva prava zadržana

Uslovi poslovanja

OPŠTI USLOVI PRODAJE PUTEM WEB SHOP-A

 

Koji regulišu međusobna prava i obaveze u vezi sa kupoprodajom  između:

 

 1. Diskont Economic 011, DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), privrednog društva osnovanog u skladu sa pravom Republike Srbije, sa adresom u ul. Peđe Milosavljevića br. 11, Beograd-Novi Beograd, matični broj 21386839, PIB 110788270 kontakt podaci (tel: +381 (11) 7138645, e-mail: salon.nebo.online@gmail.com, web: www.salonnebo.rs) (u daljem tekstu: Prodavac ili Diskont Economic 011), i

 2. Pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica koje preko Internet Servisa (bilo putem Web shop-a ili Mobilne aplikacije) naručuje i kupuje proizvode koje prodaje Toroforth (u daljem tekstu: Kupac).

 

(Prodavac i Kupac su u daljem tekstu označeni kao Ugovorna strana ili zajedno kao Ugovorne strane)

 

PRI ČEMU:

 

 1. Je Prodavac privredno društvo koje je ovlašćeni uvoznik i distributer za Hentex zaštitnu opremu I odeću (u daljem tekstu zajedno označeni kao: Proizvodi);

 2. Prodavac, između ostalog, nudi i prodaje Proizvode Kupcima putem on-line (internet) prodavnice (u daljem tekstu: Internet Servis). Internet Servis se može koristiti od strane Kupca bilo putem internet pretraživača (u daljem tekstu: Web shop)

 3. Kupac želi da kupi Proizvode od Prodavca putem Internet Servisa (Web shop-a),

 

Shodno navedenom Ugovorne strane su dogovorile kako sledi

 

 1. IPredmet Ugovora

1.1 Ovim Opštim uslovima prodaje Proizvoda (u daljem tekstu: OUP) bliže se određuju uslovi kupovine i plaćanja Proizvoda, način, uslovi i rokovi isporuke Proizvoda, kao i pravo na reklamaciju za kupljene Proizvode. Kupovinom putem Internet Servisa Kupac potvrđuje da se slaže i prihvata uslove internet (on-line) kupoprodaje definisane ovim OUP.

 

1.2 Pre izvršene kupovine putem Internet Servisa, Kupac izjavljuje da je pročitao i razumeo sve odredbe OUP i time u potpunosti prihvata sve navedene uslove u OUP.

 

1.3 OUP su dostupni Kupcu u svakom momentu na internet stranici Prodavca, a ugovori koje Kupci zaključuju sa Prodavcem na osnovu prodaje Proizvoda preko Internet Servisa po osnovu ovih OUP mogu se zaključiti samo na srpskom jeziku.

 

 1. Cene i načini plaćanja

2.1 Cene za Proizvode koji se prodaju putem Internet Servisa su izražene u dinarima sa uračunatim porezom na dodatu vrednost (PDV) u skladu sa zakonom. Cene za Proizvode su dostupne Kupcima prilikom korišćenja Internet Servisa (bilo putem Web shop-a ili Mobilne aplikacije). U istaknute cene su uračunati troškovi isporuke Proizvoda na adresu Kupca u slučaju da su naručeni i kupljeni Proizvodi u vrednosti većoj od 6 000 RSD.U slučaju da je vrednost naručenih i kupljenih Proizvoda niža od navedene, Kupac snosi troškove isporuke Proizvoda u iznosu od 250 RSD. Cene za Proizvode kao i cene i uslovi isporuke su podložne promenama sve do trenutka dobijanja potvrde porudžbine.

 

2.2 Poručene Proizvode iz prodajnog asortimana Prodavca, Kupac može platiti na sledeće načine:

 • platnim karticama,
 • plaćanjem preko računa,
 • plaćanje pouzećem,

 

2.3 Ugovorne strane su saglasne da se plaćanje za proizvode kupljene preko Internet Servisa može izvršiti i avansno.

 

2.4 U zavisnosti od odabranog načina plaćanja postupak je sledeći:

 

 1. Plaćanje preko platnih kartica

 

Prilikom poručivanja Kupac može izvršiti plaćanje platnim karticama MC Gold, Visa Gold, Visa Classic, Dina, Amex unošenjem podataka sa kartice u za to predviđena polja. Prodavac zadržava pravo da proveri ispravnost ili validnost debitne ili kreditne kartice, kao i podatke o kupcu. Prilikom plaćanja karticom putem Interneta unos podataka o kartici se vrši na zaštićenoj stranici Banke, a prenos preko Interneta u zaštićenoj (kriptovanoj) formi korišćenjem odgovarajućih protokola i sistema. Ni u jednom trenutku sistem Prodavca nema pristup osetljivim podacima o platnoj kartici Kupca, pa samim tim Prodavac ne može biti odgovorna za zloupotrebu istih.

 

2.Plaćanje preko računa

 

Kupac narudžbinu može platiti direktnom uplatom na račun Prodavca uz obavezno navođenje odgovarajućeg poziva na broj koji se generiše prilikom naručivanja. Plaćanje se može izvršiti standardnom uplatnicom u bilo kojoj pošti ili banci na teritoriji Republike Srbije. Nakon plaćanja preko računa, Kupac će obavestiti Prodavca o izvršenoj uplati slanjem dokaza o plaćanju na e-mail Prodavca [ tel: +381 (11) 7138645, e-mail: salon.nebo.online@gmail.com].

 

3.Plaćanje pouzećem

 

Kod plaćanja pouzećem Kupac će cenu naručenih Proizvoda platiti u gotovini prilikom isporuke neposredno dostavljaču Prodavca ili kurirske službe.

 

               

2.5 Prilikom poručivanja za jednu porudžbinu moguće je koristiti samo jedan način plaćanja, odnosno nije moguće kombinovati više predviđenih načina plaćanja .

 

III. Poručivanje i zaključivanje ugovora

 

3.1 Poručivanje Proizvoda se vrši preko Internet Servisa (u daljem tekstu: Porudžbenica). Internet Servis se može koristi preko Web shop-a, te se poručivanje vrši putem Web shop-a. U slučaju da Kupac ima nedoumica u vezi naručivanja Proizvoda putem Internet Servisa (Web shopa), može se obratiti Prodavcu za dodatne informacije putem telefona tel: +381 (11) 7138645, e-mail: salon.nebo.online@gmail.com Samo punoletna lica mogu na ovaj način vršiti poručivanje robe.

 

3.2 Poručivanje Proizvoda putem Internet Servisa, odnosno putem Web shop-a mogu vršiti fizička, preduzetnici i pravna lica, uz uslov da je mesto isporuke na teritoriji Republike Srbije.

 

3.3  Slanjem Porudžbenice Kupac potvrđuje da je na jasan i razumljiv način pre kupovine i zaključenja ugovora obavešten o:

 1. osnovnim obeležjima proizvoda;
 2. adresi i drugim podacima koji su od značaja za utvrđivanje identiteta Prodavca;
 3. prodajnoj ceni ili načinu na koji će se prodajna cena obračunati ako se zbog prirode proizvoda prodajna cena ne može utvrditi, kao i o svim dodatnim i drugim troškovima koji se stavljaju na teret Kupca;
 4. načinu plaćanja i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, kao i načinu na koji se postupa po pritužbama Kupca;
 5. postojanju prava Kupca, potrošača u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, na jednostrani raskid ugovora (odustanak od ugovora) pod uslovima propisanim Zakonom o zaštiti potrošača, ukoliko su takvi uslovi ispunjeni;
 6. podršci koju Prodavac pruža Kupcu posle prodaje, ugovornim garancijama (ukoliko Kupac ima pravo na istu) i uslovima pod kojima Kupac ima pravo na ugovorne garancije;
 7. vremenu na koje je ugovor zaključen ako je zaključen na određeno vreme, a ako je zaključen na neodređeno vreme o uslovima za raskid ugovora;
 8. da eventualni spor između njega i Prodavca može biti rešen vansudskim putem, samostalno dogovorom Ugovornih strana, odnosno ukoliko strane sporazumno dogovore angažovanje jednog ili više medijatora ili arbitara, radi rešenja spora;
 9. da može da prepozna, pristupi, uskladišti i reprodukuje tekst ovih OUP, kao i podatke u vezi zaključenog ugovora;
 10. da ima mogućnost da uoči i ispravi greške u unosu podataka pre nego što pošalje Porudžbenicu;
 11. da su sva dokumenta dostupna na srpskom jeziku;
 12. da su OUP koje je Kupac pročitao i saglasio se sa istim pre zaključenja ugovora, sastavni deo ugovora između Prodavca i Kupca, a sa kojima je Kupac saglasan što potvrđuje slanjem Porudžbenice.

 

3.4 Odmah nakon slanja Porudžbenice, Kupcu će putem Internet Servisa (automatski, elektronskim putem), odnosno putem telefona, sms poruke, poruke preko društvene mreže, e-maila, kao i drugim vidom komunikacije između Kupca i Prodavca, biti potvrđen prijem Porudžbenice Kupca koja sadrži prihvat ponude Kupca za zaključenje ugovora.

 

3.5 Slanjem Porudžbenice Kupac je saglasan da prihvata i obavezu plaćanja za kupovinu Proizvoda u skladu sa odredbama ovih OUP.

 

3.6 Pri poručivanju Proizvoda putem Internet Servisa, Kupac je obavešten i saglasan da može doći do razlike u izgledu konkretnog Proizvoda koji se naručuju prikazanih na računaru i mobilnom telefonu Kupca i stvarnog izgleda Proizvoda (usled reprodukovanja izgleda Proizvoda putem fotografije, grafike i slično).

 

 1. IVUslovi kupovine robe

 

4.1 Da bi izvršio kupovinu Proizvoda, Kupac je u obavezi da se registruje kod Prodavca za korišćenje Internet Servisa, putem Web shop-a, i da otvori korisnički nalog.

 

4.2 Kupac registracijom kod Prodavca za korišćenja usluga Internet Servisa i otvaranjem korisničkog naloga potvrđuje sledeće:

 • da je u potpunosti upoznat i da prihvata ove OUP i Opšte uslove korišćenja Internet Servisa,
 • tačnost i potpunost navedenih podataka u postupku registracije i otvaranja korisničkog naloga,
 • da daje izričitu saglasnost da Prodavac može, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka obrađivati lične podatke naznačene u Porudžbenici, za potrebe vlastitih evidencija i da navedene podatke može davati trećima u svrhu slanja Kupcima obaveštenja o marketinškim aktivnostima (SMS poruke, e-mail obaveštenja, slanje kataloga i slično), sve uz obavezu zaštite podataka Kupaca  kao i sprečavanja eventualnih zloupotreba. Detalji u vezi ovog pitanja se nalaze u okviru Opštih uslova korišćenja Interent Servisa.
 1. Način, uslovi i rokovi isporuke

 

5.1  Prodavac je u obavezi da obezbedi isporuku kupljenih Proizvoda. Ugovorne strane su saglasne da Kupcu Proizvodi mogu biti isporučeni na sledeći način (u daljem tekstu: Isporuka):  

 • Lično preuzimanje Proizvoda od strane Kupca prostorijama Prodavca u skladu sa dogovorom između Ugovornih strana,
 • Dostava naručenih Proizvoda od strane Prodavca (po diskrecionoj oceni Prodavca, bilo lično od strane Prodavca ili od strane kurirske službe po izboru Prodavca),

 

5.2 Prodavac zadržava pravo pozivanja Kupca radi provere podataka iz Porudžbenice. U slučaju sumnje u tačnost navedenih podataka ili u slučaju da podatke nije moguće proveriti Prodavac zadržava pravo otkazivanja Porudžbenice o čemu će Kupac biti obavešten putem e-maila koji je naveo prilikom registracije i otvaranja korisničkog naloga.

 

5.3 Prodavac je u obavezi da izvrši Isporuku kupljene robe, a koju Prodavac ima na lageru, najkasnije u roku od 3 radna dana od momenta izvršene uplate od strane Kupca, osim ako nije drugačije dogovoreno između Kupca i Prodavca. Kada naručene Proizvode Prodavac nema na stanju (lageru), Isporuka će biti izvršena u roku od 30 dana od Porudžbenice, a nakon izvršene uplate od strane Kupca, osim ako nije drugačije dogovoreno između Kupca i Prodavca. Ako robu koja se ne nalazi na stanju (lageru) Prodavca nije moguće isporučiti u navedenom roku od 30 dana, Prodavac će obavestiti Kupca o navedenom kao i o očekivanom datumu isporuke. U slučaju da Isporuka robe nije moguća, krivicom Kupca, Prodavac ima pravo da Kupcu naplati realne troškove prilikom ponovljene Isporuke robe (primera radi, troškove ležarine u magacinu Prodavca, isporuke na adresu Kupca, kurirske isporuke). Kao dokaz da je Isporuka neuspešna, Prodavac će sastaviti zapisnik u kome će se navesti dan i čas kada je Isporuka trebala da bude izvršena i konstataciju zašto nije izvršena.

 

5.4 Prilikom isporuke robe dostavljač je u obavezi da Kupcu dostavi odgovarajući račun i prateću dokumentaciju. Kupac je u obavezi da potvrdi prijem Proizvoda potpisivanjem relevantnog dokumenta koji prati Isporuku Proizvoda (uključujući, bez ograničenja, otpremnicu, zapisnik o primopredaji Proizvoda).

 

5.5 Kupac je odgovoran za odlaganje ambalaže, u skladu sa zakonom, u kojoj je bio upakovan kupljeni Proizvod. Kupac je odgovoran i na sebe preuzima obavezu da ambalažu odloži u posude za odlaganje ambalažnog otpada koje su označene od strane komunalnih preduzeća za odlaganje papira, odnosno druge vrste ambalaže.

 

5.6  Prilikom preuzimanja robe Kupac je u obavezi da prekontroliše sadržaj paketa u kome mu je isporučen Proizvod, jer se naknadne reklamacije, u pogledu količine i oštećenja paketa, neće uvažavati.

 

 1. Saobraznost robe i reklamacije

 

6.1 Ukoliko se konstatuje da je isporučena roba oštećena, nekompletna ili da nije u funkcionalnom stanju, tj. da nije saobrazna ugovoru Kupac (potrošač u smislu odredba Zakona o zaštiti potrošača) ima pravo na reklamaciju iste u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača. Prijava reklamacije se može izvršiti lično u objektu Prodavca gde su Proizvodi preuzeti, pisanim putem na adresu sedišta Prodavca, elektronskim putem preko e-mail tel: +381 (11) 7138645, e-mail: salon.nebo.online@gmail.com ili telefonom za reklamacije tel: +381 (11) 7138645, e-mail: salon.nebo.online@gmail.com.

 

6.2 Prodavac je odgovoran za eventualnu nesaobraznost na robi u roku od dve godine od dana prelaska rizika za kupljene Proizvode na Kupca, odnosno od dana izvršene Isporuke Proizvoda.

 

6.3 Prodavac će nesaobraznost Proizvoda otkloniti popravkom bez plaćanja naknade ili će izvršiti zamenu nesaobrazne robe.

 

6.4 Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće niti popravkom niti zamenom Proizvoda, Kupac može da zahteva umanjenje ugovorene cene ili da izjavi da raskida ugovor o prodaji, pri čemu se Kupcu vraća celokupno uplaćeni iznos cene. 

 

6.5 U slučaju vraćanja Proizvoda i povraćaja sredstava Kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica,  delimično ili u celosti, Prodavac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo na način kako je izvršeno plaćanje, što znači da će banka na zahtev Prodavca obaviti povraćaj na račun korisnika kartice.

 

6.6 Prodavac je dužan da, osnovanu reklamaciju realizuje u zakonskom roku, od dana donošenja odluke o njenoj opravdanosti.

 

Kupac reklamaciju može izvršiti usmeno u prodajnom objektu u kome je robu preuzeo, na telefon tel: +381 (11) 7138645, e-mail: salon.nebo.online@gmail.com, pisanim putem na adresu sedišta Prodavca, elektronskim putem na e-mail salon.nebo.online@gmail.com isključivo uz dostavu fiskalnog isečka, odnosno računa o kupljenoj robi, ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slično i dr.).

 

Prodavac je dužan da Kupcu izda reklamacioni list kojim će potvrditi prijem reklamacije. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronski, odgovori Kupcu na izjavljenu reklamaciju.

 

Odgovor Prodavca na reklamaciju Kupca mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 15 dana.

 

Ukoliko Prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u navedenom roku, dužan je da o produženju roka za rešavanje reklamacije obavesti Kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciju primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

 

Kupac koji je obavestio Prodavca o nesaobraznosti robe, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor tj. da traži povraćaj novca.

 

6.7 Kupac ima pravo na otklanjanje nesaobraznosti na Proizvodima  isključivo uz odgovarajući račun, koji je dužan da priloži prilikom reklamacije kupljene robe.

 

VII. Trajanje i raskid ugovora

 

7.1 Prema važećim zakonima Republike Srbije, kod kupovine na daljinu Kupac (fizičko lice-potrošač u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača) ima pravo na jednostrani raskid ugovora (odustanak od ugovora) u roku od 14 dana od dana prijema robe od strane Kupca. Obrazac jednostranog raskida ugovora je sastavni deo ovih OUP i možete ga preuzeti na ovom linku obrazac.  

 

7.2 U slučaju jednostranog raskida u smislu čl. 35 Zakona o zaštiti potrošača, svi kupljeni proizvodi moraju biti vraćeni u originalnoj ambalaži, uz pripadajuću dokumentaciju (fiskalni isečak i račun-otpremnicu), na adresu:

 

Diskont Economic 011, DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), privrednog društva osnovanog u skladu sa pravom Republike Srbije, sa adresom u ul. Peđe Milosavljevića br. 11, Beograd-Novi Beograd, matični broj XXXXXXXXX, PIB 110788270 kontakt podaci (tel: +381 (11) 7138645, e-mail: salon.nebo.online@gmail.com) sa napomenom „Odustanak od ugovora“

 

7.3 Vraćanje proizvoda kupljenih putem Internet Servisa (web shop) nije moguće u nekom od prodajnih objekata Prodavca već isključivo i samo na adresu navedenu u prethodnom stavu.

 

7.4 Troškove vraćanja proizvoda snosi Kupac. Kupac je obavezan da dostavljeni Proizvod vrati u stanju u kojem mu je isti dostavljen i u originalnom pakovanju (trgovačko pakovanje u kojem je roba dostavljena), u suprotnom će se vraćanje proizvoda smatrati nevažećim te će Proizvod biti vraćen na adresu Kupca o njegovom trošku.

 

7.5 Ukoliko se ustanovi da je proizvod, koji je vraćen Prodavcu zbog jednostranog raskida ugovora, oštećen nepažljivim rukovanjem, upotrebljavan, da se ne nalazi u originalnom pakovanju i/ili da paket(i) nije kompletan, vraćanje Proizvoda neće biti obavljeno, a Proizvod će biti vraćen na adresu Kupca o njegovom trošku.

 

7.6 U slučaju otkazivanja ugovora uplaćena sredstva će biti vraćena na račun Kupca najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio odustanak, a uz nadoknadu transportnih troškova Prodavcu od strane Kupca.

 

VIII. Ostali uslovi 

 

8.1 Ukoliko neka od odredbi ovih OUP postane nevažeća to ne utiče na važnost ostalih odredbi i OUP kao celine.

 

8.2 Na odnose nastale putem on-line kupovine preko Internet Servisa, između Prodavca i Kupca se primenjuju odredbe Zakona o elektronskoj trgovini i drugi propisi koji regulišu predmetnu oblast.

 

8.3 Prodavac neće snositi odgovornost za štetu koja može nastati za Kupca ili treća lica usled:

 1. zloupotrebe ličnih podataka u svrhu naručivanja Proizvoda, 
 2. neautorizovanog korišćenja korisničkog imena i lozinke ili radnje koja je povezana sa takvim korišćenjem,
 3. upotrebe ili zloupotrebe korišćenja usluge Internet Servisa (putem Web shop-a ili Mobilne aplikacije) ako predmetna šteta nije nastala krivicom zaposlenog kod Prodavca.

 

8.4 U slučaju eventualnog spora, ukoliko ugovorne strane isti ne reše mirnim putem, Ugovorne strane su saglasne da isti rešava nadležni sud u Beogradu.

 

8.5 Osim ako nije drugačije ugovoreno u posebnom ugovoru između Prodavca i Kupca, ovi OUP će regulisati sve kupoprodaje u vezi Proizvoda putem Internet Servisa.

 

8.6 Ovi OUP primenjuju se na svaku prodaju koju izvrši Prodavac, ukoliko drugačije nije ugovoreno u pisanoj formi ili ukoliko ne važe neki posebni uslovi prodaje koji ih menjaju ili dopunjuju. U slučaju postojanja posebnog ugovora između Prodavca i Kupca, odredbe tog ugovora će imati prioritet u odnosu na odredbe ovih OUP.

 

8.7 Ovi OUP u potpunosti i automatski imaju prioritet nad svim drugim odredbama koje su predviđene ili navedene u bilo kojim dokumentima Kupca, osim uz izričitu saglasnost Prodavca. Odricanje bilo koje Ugovorne strane od kršenja bilo koje odredbe OUP neće se tumačiti kao odricanje od bilo kakvog daljeg kršenja iste ili drugih odredbi

 

 1. Vlasnička prava i informacije o prodavcu

 

9.1 Bilo koja upotreba Internet Servisa ili OUP Prodavca, u celini ili delimično, njihovo kopiranje i  čuvanje od strane trećih lica, bez dozvole Prodavca je zabranjeno.

 

9.2 Osnovni podaci o Prodavcu su:

 

Diskont Economic 011, DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), privrednog društva osnovanog u skladu sa pravom Republike Srbije, sa adresom u ul. Peđe Milosavljevića br. 11, Beograd-Novi Beograd, matični broj XXXXXXXXX, PIB 110788270 kontakt podaci (tel: +381 (11) 7138645, e-mail: salon.nebo.online@gmail.com).

               

Za sva pitanja i primedbe u vezi sa prodajom putem on line prodavnice, odnosno Internet Servisa, možete nam pisati na e-mail: salon.nebo.online@gmail.com

 

 

 1. Uslovi za korišenje e-commerce usluge 

 

Zaštita privatnosi korisnika

 

U ime Trigeme obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Trigeme (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

 

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

 

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

 

Povraćaj sredstava 

 

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Prodavac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

 

 

Izjava o konverziji

 

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

 

All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.

 

 

 

SAGLASNOST

KUPAC OVIM PUTEM POTVRĐUJE DA JE PROČITAO I RAZUMEO SVE GORE POMENUTE ODREDBE I USLOVE IZ OVIH OPŠTIH USLOVA PRODAJE I DA PRIHVATA DA ODABIROM „ACCEPT“/“PRIHVATAM“ DUGMETA I/ILI KORIŠĆENJEM INTERNET SERVISA (BILO PUTEM WEB APLIKACIJE) USLOVI OVOG UGOVORA POSTAJU OBAVEZUJUĆI ZA NJEGA.